Reklamační řád

na zboží zakoupené prostřednictvím objednávky z internetového obchodu

1. Kupující je povinen bez zbytečného odkladu po dodání zboží jej prohlédnout a oznámit prodávajícímu případné zjištěné vady.

2. Zjištěné vady oznámí kupující prodávajícímu telefonicky, e-mailem, nebo písemně na adresu provozovny provozovatele:

  • e-mailem na adresu info@kopeckycz.cz
  • telefonem na číslo: 543 133 111
  • písemně na adresu:

Kopecký CZ, s.r.o.
reklamace
Vinohradská 76 – areál INKOS
618 00 Brno

Každá reklamace musí obsahovat:

  • číslo faktury a číslo objednávky
  • popis zjištěných závad a jejich projevů

3. Ve svém oznámení musí kupující uvést jaké vady byly u zakoupeného zboží zjištěny.

4. Při reklamaci zakoupeného zboží je nutné, aby kupující prodávajícímu (uvedenému na daňovém dokladu) zaslal nebo předložil veškeré listiny, které mu byly předány prodávajícím v rámci vyřízení objednávky reklamovaného zboží, tedy například fakturu, záruční list a jiné. Dále je nutné, aby kupující v případě že prodávajícímu vrací vadné zboží jej vrátil kompletní tak, jak jej převzal od prodávajícího.

Informace o průběhu reklamace jsou zasílány formou e-mailových zpráv na adresu uvedenou kupujícím, případně telefonicky. V případě, že kupující požaduje zasílání informací na jinou adresu, musí tuto skutečnost uvést v oznámení o reklamaci.

5. V závislosti na druhu vad a za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy, zejména pak zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších změn a doplnění, má kupující možnost se v případě reklamace domáhat, zejména aby vadné zboží bylo opraveno nebo vyměněno za zboží nové anebo může od kupní smlouvy odstoupit a požadovat vrácení kupní ceny.

6. ZÁKAZNÍK MÁ PRÁVO ODSTOUPIT OD SMLOUVY DO 14ti DNŮ BEZ UVEDENÍ DŮVODU. PŘI ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY ZE STRANY ZÁKAZNÍKA NEBUDE VRÁCEN ZAPLACENÝ MANIPULAČNÍ POPLATEK (DOPRAVU).U produktů vyráběných na zakázku dle specifikace zákazníka nelze odstoupit od smlouvy ze strany zákazníka bez uvedení důvodu.

Toto právo není primárně určeno pro řešení reklamace zboží. Pokud se rozhodne, musí projev důle o odstoupení od smlouvy doručit prodávajícímu nejpozději do 14. dne od převzetí věci. Doporučujeme tak učinit nejlépe písemnou formou, která zajišťuje zejména prokazatelnost učiněného právního)úkonu, kterým se smlouva ruší.

Spotřebitel je povinen odevzdat prodávajícímu nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebení, pokud možno v původním obalu a s veškerým příslušenstvím zpět. Po obdržení vráceného zboží prodávající kupujícímu vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem a to nejpozději do 30 dnů od účinnosti projevu vůle kupujícího od doručení odstoupení od smlouvy.

Při nesplnění uvedených podmínek může prodávající vůči spotřebiteli uplatnit kompenzaci za snížení hodnoty vraceného zboží. V případě nedodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy je takové odstoupení od smlouvy neplatné a spotřebiteli tím nevznikají žádná práva na vrácení zboží.

Spotřebitel nemůže odstoupit od kupní smlouvy v těchto případech:

  • na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo se souhlasem kupujícího započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění
  • na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího
  • na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího, jakož i zboží, které podléhá opotřebení nebo zastarání

7. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

8. Vyobrazení na internetových stránkách je pouze ilustrativní a nemusí se vždy shodovat s konečnou podobou výrobku. Toto není důvodem k vyřízení reklamace.

9. Záruční doba činí 24 měsíců ode dne převzetí zboží zákazníkem.